Yakamýzdan elini çek Davutoðlu
10 Aðustos 2014

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun bir televizyon kanalýnda IÞÝD’i aklayýp, Türkmenlerin kendi aralarýnda çatýþtýðýný ...

turkmenlider.jpg20 Temmuz 2014

Türkmeneli Partisi lideri Sarýkahya, Aydýnlýk için son geliþmeleri deðerlendirirken IÞÝD terörü nedeniyle, binin üzerinde Türkmen’in yaþamýný yitirdiðini söyledi ...

sarikahya-turkiye-butun-turkmenleri-temsil-ed-6345179_400.jpg7 Aðustos 2014

Türkmeneli Partisi Baþkaný ve eski Irak milletvekil Riyaz Sarýkahya, Türkiye’nin Irak Türkmen Cephesi (ÝTC) dýþýndaki diðer Türkmen partilere sahip çýkmadýðýný ...

Türkmen davasýnýn yýlmaz mücadelecilerinden þair ve yazar Sadun Köprülüyü bugün sabah aný kalp krizi sonucu kaybettik , Türkmeneli Partisi adýna Türkmen halkýna , mücadeleci kardeþimizin ...

26573_1.jpg
16 / 1 / 2013
Partimiz’in 19. kuruluþ yýldönümünü bölgemiz ve Ülkemizdeki dengelerin altüst olduðu bir dönemde idrak ederken, partiler toplumlarýn siyasi ...

party.jpg
10/12/2012

8 yýl süren aradan sonra, Türkmeneli Partisi, Erbil’de siyasi faaliyetlerine yeniden start verdi. Bu münasebetle partinin siyasi bürosu periyodik toplantýsýný Türkmeneli ...

25334_1.jpg
31/7/2012


TP lideri Riyaz Sarýkahya Saray'a çarpýcý açýklamalarda bulundu. ´Kerkük'ün özel bir yapýya kavuþmasý konusunda Kürt yetkililerinde de artýk bir kanaat ...

ad1.jpg
BU GÜN TUZHURMATU YÝNE BÝR ÜZÜCÜ HABERLE KARÞILAÞTI VE BÝR EVLADINI KAYBETTÝ TÜRKMENELÝ PARTÝSÝ ÖÐRENCÝ VE GENÇLER BÝRLÝÐÝ TUZ BÜROSUNDA EKTÝF BÝR ROLU OLAN KARDEÞÝMÝZ ...

rs.bmp

Partiler, siyasi ve toplumsal hayatýn vazgeçilmez bir parçasý ve en önemli unsurudur. Günümüzde varolan demokratik düzenin en temel öðesini yine partiler oluþturmaktadýr. Ne yazýk ...

ali mehdi.jpg
kinama mesaji

Yine Turkmen millet ve yine Turkmen sorumlular hedefte

Bugun kerkuk te yasanan patlamada yeniden Turkmen millet ve Turkmen sorumlular hedef alinmaktadir .
...